top of page
Untitled-7-01.jpg

- CERTIFICATES -

ใบรับรอง GAP

ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ Good Agricultural Practices (GAP)

อบรมเกษตรทฤษฎีใหม่

เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ผ่านการอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเนื้อไก่

ความรู้เชิงปฏิบัติการ

อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

อบรมการส่งเสริมวิถีชีวิตเกษตรกรรมยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในไข่

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในไข่ไก่ดำกินดีฟาร์ม

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างไก่

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่ดำกินดีฟาร์ม

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างอาหาร

ผลการวิเคราะห์ยาปฏิชีวนะตกค้างในอาหารไก่

bottom of page