Untitled-7-01.jpg

- Other Products -

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผลิตด้วยความมุ่นมั่น ตั้งใจ ด้วยใจรัก อย่างพิถีพิถัน ตามความถนัดของตนเอง จึงทำให้ในชุมชนมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย คุณภาพดี พร้อมแบ่งปัันสิ่งดีๆสู่สังคม